Santa Cruz Events Calendar

Friday, Aug. 17, 2018

Santa Cruz Beach Boardwalk, 400 Beach St, Santa Cruz, CA
Fri, Aug 17 • 6:30pm
Fri, Aug 17 • 11am
Fri, Aug 17 • 6:30pm
Palomar Ballroom, 1344 Pacific Ave, Santa Cruz, CA
Fri, Aug 17 • 7:30pm
California Grey Bears, 2710 Chanticleer Ave, Santa Cruz, CA
Fri, Aug 17 • 9:30am
California Grey Bears, 2710 Chanticleer Ave, Santa Cruz, CA
Fri, Aug 17 • 9:30am
Live Oak Grange, 1900 17th Ave, Santa Cruz, CA
Fri, Aug 17 • 6:30pm
Quaker Meeting House, 225 Rooney St, Santa Cruz, CA
Fri, Aug 17 • 12:15pm
Featured Venues
Santa Cruz, CA
Santa Cruz, CA
Santa Cruz, CA
Santa Cruz, CA